GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE VAN CWS NEDERLAND B.V.

Op het gebruik van de website van CWS Nederland B.V. (hierna: CWS) zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing. Het gebruik van de website houdt aanvaarding van deze voorwaarden in. Onder website wordt mede verstaan ‘Mijn CWS', de Webshop en de MKB desk van CWS.

Voor klanten van CWS zijn deze gebruiksvoorwaarden een aanvulling op de bepalingen uit het contract en de Algemene Voorwaarden van CWS.

De identificatiegegevens van CWS zijn:

 • Statutaire naam: CWS Nederland BV
 • Statutaire zetel: ‘s-Hertogenbosch
 • Bezoekadres: De Beverspijken 16 , 5221 ED 's-Hertogenbosch
 • Postadres: Postbus 2264, 5202 CG 's-Hertogenbosch
 • E-mailadres: info.nl@cws.com
 • KvK-nummer: 16044594

 

Artikel 1: Doel

1.1 De website van CWS beoogt de bezoeker informatie over de door haar aangeboden zaken en diensten te verstrekken. CWS spant zich met de nodige zorg en aandacht in om de informatie op de website steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden. Zij garandeert niet, dat de aard en inhoud van de informatie volledig en juist is.
1.2 De website biedt de bezoeker de mogelijkheid een bestelling bij CWS te plaatsen en hem inzage te verschaffen in zijn gegevens. Op de aanbiedingen en overeenkomsten door CWS gedaan of aangegaan zijn haar algemene voorwaarden van toepassing. Een exemplaar is te raadplegen op [link of pdf-bestand toevoegen] en wordt op verzoek kosteloos toegezonden.

Artikel 2: Aansprakelijkheid

2.1 CWS is niet aansprakelijk voor schade, die de gebruiker of een derde lijdt als gevolg van het gebruik van de website.
2.2 CWS zal zich inspannen om de website aan de bezoeker ter beschikking te stellen. CWS garandeert niet dat, dat de website te allen tijde ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn.
2.3 CWS behoudt zich het recht voor om de website onaangekondigd te blokkeren of buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing, uitbreiding, schrapping of anderszins te wijzigen.

Artikel 3: Registratie

3.1 Mijn CWS en de MKB desk zijn enkel toegankelijk voor klanten van CWS.
3.2 Indien de bezoeker gebruik maakt van Mijn CWS, de webshop of de MKB desk van CWS, dient hij een account  aan te maken door een online registratieformulier volledig in te vullen en te versturen naar CWS. Onder account wordt verstaan het lidmaatschap op grond waarvan de klant toegang krijgt.
3.3 De inloggegevens omvatten een gebruikersnaam en wachtwoord die aan het account zijn gekoppeld. Deze gegevens worden door CWS toegekend of door de bezoeker gekozen.
3.4 De inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. De bezoeker staat in voor het gebruik van zijn inloggegevens. Ook bij gebruik zonder zijn medeweten.
3.5 Indien de bezoeker vermoedt, dat de inloggegevens bij een derde bekend zijn of zich anderszins onregelmatigheden voordoen, stelt hij CWS daarvan onmiddellijk in kennis.

Artikel 4: Afsluiten van de usertoegang

4.1 CWS behoudt zich het recht voor om de toegang tot de account voor de bezoeker af te sluiten in de volgende gevallen:

 • bij onrechtmatig gebruik,
 • Indien de bezoeker aan wie de persoonlijke login en het password werd overgemaakt, het bedrijf van de klant heeft verlaten,
 • Ingeval de toegang gedurende meer dan één jaar niet wordt gebruikt door de bezoeker,
 • Indien CWS dit nuttig of noodzakelijk acht voor de veiligheid van het systeem, of om haar belangen of die van de klant te vrijwaren,
 • Ingeval van wanbetaling van openstaande facturen in hoofde van de klant,
 • Ingeval van faillissement of gerechtelijke reorganisatie in hoofde van de klant,
 • Ingeval van mededeling door de klant aan CWS van het verlies of de diefstal van de persoonlijke login en het password, of van elk misbruik of vermoeden van misbruik van de persoonlijke log in en het password door een derde.
  4.2 Behalve indien de klant CWS op de hoogte heeft gebracht van verlies  of misbruik van de persoonlijke login of password van een bezoeker, mag CWS ervan uitgaan dat de inhoud van de ontvangen bestellingen overeenstemt met de wil van de klant en zal de klant hierdoor gebonden zijn.

   

  Artikel 5: Intellectuele eigendom

  5.1 De website is eigendom van CWS. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom behoren toe aan CWS, waaronder tekst, beeld, vormgeving, logo en geluid. CWS is een geregistreerd merk.
  5.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CWS is het de bezoeker en derden niet toegestaan de inhoud van de website te verveelvoudigen, wijzigen of publiceren.

  Artikel 6: Links met andere websites

  6.1 Ter bevordering van de gebruiksvriendelijkheid bevat de website links naar externe websites. CWS is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze externe websites.
  6.2 Het privacy- en cookiebeleid van CWS is niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via voormelde externe websites worden verzameld en verwerkt.

  Artikel 7: Privacy- en cookiebeleid

  7.1 CWS verwerkt de persoonsgegevens, die nodig zijn voor administratieve en statistische doeleinden. Deze persoonsgegevens worden niet door CWS aan derden verstrekt, behoudens een verplichting daartoe bij wet of rechterlijke uitspraak opgelegd.
  7.2 CWS verzamelt cookies ter bevordering van de gebruiksvriendelijkheid van de website. Onder cookies wordt verstaan gegevensbestanden over het gebruik van de website door de bezoeker.
  7.3 De bezoeker geeft CWS toestemming voor het verzamelen van cookies en het verwerken van zijn persoonsgegevens voor de genoemde doeleinden.
  7.4 Op de webserver worden geen credit card- of bankgegevens opgeslagen.
  7.5 CWS is te allen tijde gerechtigd haar privacy- en cookiebeleid eenzijdig te wijzigen.

  Artikel 8: Plaatsing van materiaal

  8.1 Indien de klant ongevraagd teksten, beelden, vormen, logo's, geluiden of software op de website plaatst, is CWS gerechtigd deze te gebruiken, kopiëren en commercieel te exploiteren zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn. CWS is dienaangaande niet tot geheimhouding verplicht.
  8.2 De klant vrijwaart CWS voor alle schade die CWS lijdt als gevolg van aanspraken van derden in verband met het gebruik of de exploitatie van de materialen van derden, een inbreuk op (intellectuele) eigendomsrechten van derden, of anderszins onrechtmatig handelen jegens een derde.

   

  Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

  9.1 Deze gebruiksvoorwaarden en de uitvoering ervan worden enkel beheerst door het Nederlands recht.
  9.2 Alle geschillen die voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden of hun uitvoering, zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te 's-Hertogenbosch.

  Extra bepalingen voor Mijn CWS

  Artikel 10: Toegang

  10.1 Een klant die gebruik wenst te maken van Mijn CWS dient eerst een hoofdgebruiker aan te wijzen binnen zijn organisatie en CWS hierover te informeren. Indien de contactgegevens van deze hoofdgebruiker reeds bij CWS bekend zijn, kan CWS vervolgens direct een account voor de hoofdgebruiker aanmaken. Indien de contactgegevens  van de hoofdgebruiker nog niet bij CWS bekend zijn, dan dient de klant deze eerst volledig aan te leveren, waarna alsnog een account door CWS kan worden aangemaakt.
  10.2 De hoofdgebruiker is vervolgens verantwoordelijk voor het toewijzen van de rollen binnen Mijn CWS. Ook hier geldt dat de contactgegevens van de personen die een rol gaan vervullen, reeds bij CWS bekend dienen te zijn en anders eerst volledig aangeleverd dienen te worden.
  10.2 Indien er sprake is van meerdere serviceadressen, dan dient de hoofdgebruiker te allen tijde in te stellen welke adressen voor welke rollen zichtbaar zijn. 

  Artikel 11: Toegang blokkeren/verwijderen

  11.1 CWS behoudt zich het recht voor om middels een automatisch gegenereerde e-mail te controleren of het account van gebruikers nog steeds actief is. CWS behoudt zich het  recht voor om inactieve accounts te blokkeren.
  11.2 CWS zal de login van de gebruikers verwijderen bij de beëindiging van de contractuele relatie.
  11.3 Indien de klant bepaalt dat een persoon die toegang heeft tot Mijn CWS, niet langer toegang mag hebben, dan dient de klant ervoor te zorgen dat de hoofgebruiker deze persoon deactiveert in Mijn CWS. Indien de hoofdgebruiker zelf niet langer toegang zou mogen hebben tot Mijn CWS, dan dient CWS hiervan op de hoogte gesteld te worden. Indien de klant gebruik wil blijven maken van Mijn CWS, dan dient aan CWS aangegeven te worden welke persoon de nieuwe hoofdgebruiker wordt. Indien nodig dienen de contactgegevens van deze nieuwe hoofdgebruiker alsnog aan CWS aangeleverd te worden.
  11.4 Een gebruiker kan zelf altijd een aanvraag doen om zijn login te verwijderen. Om dit te doen, dient  een e-mail gezonden te worden naar info.nl@cws.com  of dient een melding gemaakt te worden in Mijn CWS.